GLOBAL RECYCLING DAY

Op 18 maart is het wereldwijd Global Recycling Day, de dag dat wij wereldwijd stilstaan bij het belang van recycling.  Niet alleen in de besparing van kostbare en vaak ook schaarse grondstoffen, maar ook vanwege de energiebesparing en CO2-reductie die we realiseren door gebruik te maken van gerecyclede grondstoffen.

Zo voorkomt recycling wereldwijd jaarlijks 700 miljoen ton aan CO2-uitstoot. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van al het luchtverkeer.
 

LANCERING NATIONAAL RECYCLING FORUM

Op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – hebben 4 recyclingorganisaties het Nationaal Recycling Forum gelanceerd. Ondanks alle hectiek rond de COVID-19 crisis. 

 

Hun gezamenlijke boodschap: 
Het gaat op zich goed met recycling, maar om de Circulaire Economie in 2050 te realiseren moet het nog veel beter en in de kern: anders!!!

Recyclingsectoren ondervinden de laatste jaren in de praktijk dat recycling en hergebruik van producten en materialen eerder moeizamer wordt dan gemakkelijker. Daar moet verandering in komen. De randvoorwaarden om hoogwaardige recycling mogelijk te maken moeten worden gecreëerd.
 

CIRCULAIRE MINDSHIFT

Wat nodig is om de ketens te sluiten, is een circulaire mindshift – een omslag in denken – bij beleidsmakers en producenten:
Concreet betekent dit:

  •  ontwerpen met de afdankfase in het achterhoofd 

  • in de afdankfase de producten/materialen te behandelen als grondstof in plaats van afval.

Dit is essentieel om de circulaire economie vorm te kunnen geven, en dat is de kern van onze gezamenlijke boodschap vanuit het Nationaal Recycling Forum
 

 

CIRCULAIR ONTWERPEN

Producten moeten circulair worden ontworpen zodat wij ze goed kunnen hergebruiken en recyclen.

Tot 80% van de milieu-effecten van een product wordt reeds bepaald in de ontwerpfase. 

Circulair ontwerpen betekent niet alleen ‘Design for Recycling’ maar ook ‘Design with Recycling’.

Alleen door dit te realiseren, kunnen we echt stappen gaan maken richting Circulaire Economie.

STIMULEREN MARKTVRAAG NAAR GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN 

Secundaire grondstoffen concurreren met primaire grondstoffen.

In de regel is dit een oneerlijke concurrentie: milieukosten van de productie van primaire grondstoffen worden niet meegeteld in de berekening van de kosten. Dat moet anders.

 

We moeten dus zo snel mogelijk naar een model, waarin die beprijzing wel plaatsvindt voor niet-gerecyclede grondstoffen, of waarbij de inzet van gerecycled materiaal bij de productie van nieuwe producten wordt verplicht gesteld.

KWALITEIT NAAST KWANTITEIT

Afgelopen jaren zien we onze recyclingstromen steeds meer vervuild raken. Als gevolg van de wijze waarop de doelstellingen uit het VANG-programma zijn geformuleerd focussen gemeenten zich op het verminderen van de hoeveelheid restafval in hun gemeente, en niet op de kwaliteit van recyclingstromen.

 

De enige reden dat wij recyclingstromen (gescheiden) inzamelen, is dat wij deze hoogwaardig kunnen recyclen.

Invoering van systemen als ‘Diftar’ en ‘Omgekeerd Inzamelen’ dragen ertoe bij dat een deel van het restafval verdwijnt in de recyclingstromenEen steeds grotere fractie is hierdoor niet meer herbruikbaar of recyclebaar. Dat is niet bepaald circulair.

 

Daarom pleit het Nationaal Recycling Forum ervoor de kwaliteit van de recyclingstromen naast kwantiteit tot prioriteit van het gemeentelijk inzamelbeleid te maken.

CIRCULAR ECONOMY PLAN

Het recent door de Europese Commissie gelanceerde ‘Circular Economy Plan’ geeft belangrijke aanknopingspunten voor een stevig circulair beleid. Uitwerking moet echter concreter en directer.

 

Voorbeeld: er wordt een ‘materialenpaspoort’ voorgesteld om circulair ontwerpen te bevorderen.  Zo’n paspoort bevat data over welke materialen in een product zijn verwerkt. Dit is een onnodige omweg. Met een verplichting tot Circulair Ontwerpen bereik je direct en beter resultaat.

 

Ook terugkerende thema’s als ‘circulaire financiering’ en ‘verkopen van diensten’ in plaats van producten raken niet de kern van het circulaire model.

 

Kern van circulariteit is dat producenten een product op de markt brengen dat aan het eind van het productleven weer 100% hoogwaardig kan worden gerecycled. Dan is het irrelevant of dat product was verkocht of eigendom is gebleven van de producent.

VERDERE STAPPEN RICHTING CIRCULARITEIT

Wat is volgens het Nationaal Recycling Forum verder nodig om de ketens te sluiten?

 

  • Betere samenwerking in de keten tussen producenten en recyclingbedrijven. Zeker als het gaat om ‘Circulair Ontwerpen’. Samen met kenniscentra en overheden;

  • Stimuleren van de marktvraag naar gerecyclede producten bijvoorbeeld via maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen;

  • Belonen van de inzet gerecyclede materialen door bijvoorbeeld verlaagd BTW-tarief;

  • Wegnemen belemmeringen voor hoogwaardige recycling: invoeren Einde afval criteria voor alle hoogwaardige schone recyclingstromen. Einde-afval-criteria zonder de administratieve rompslomp die er nu aan vasthangt. Grondstoffenregelgeving ipv afvalstoffenwetgeving.

© 2019 Lejeune Association Management