top of page

Persbericht - Recyclingorganisaties benadrukken belang van recycling in waarborgen grondstoffenvoorziening

 

Den Haag, 6 maart 2024

 
Het Nationaal Recycling Forum (NRF) roept de overheid en andere stakeholders op om de rol van recycling in de grondstoffenvoorziening met kracht te stimuleren. Tijdens het Nationaal Recycling Congres op 7 maart in Den Haag gaat de recyclingsector hierover in gesprek met beleidsmakers en  andere nauw betrokken partijen. 

Op International E-waste Day’ aandacht voor groeiend probleem van elektrisch afval

Het WEEE Forum houdt op 14 oktober de jaarlijkse ‘International E-waste Day’. Deze dag heeft tot doel het groeiend probleem van elektrisch afval onder de aandacht te brengen en het verantwoord beheer van dit afval te bevorderen. De Taskforce Batterijbranden, initiatiefnemer van de campagne Doe maar apart, vraagt op 14 oktober extra aandacht voor dit wereldwijde milieuvraagstuk. In de Nationale Wecycleweek (9 t/m 15 oktober) wordt ook aandacht besteed aan de campagne www.doemaarapart.nl die in juni 2024 wordt herhaald.

Doe maar apart: landelijke campagne roept inwoners op accu's en batterijen niet weg te gooien maar apart in te leveren

Op 5 juni is de campagne Doe maar apart gestart. Een ‘aparte’ campagne die consumenten en bedrijven vraagt losse batterijen, accu’s en elektrische apparaten in te leveren bij inleverpunten en milieustraten. En met klem oproept ze vooral niet weg te gooien bij het restafval en andere afvalsoorten. De campagne is onderdeel van een breder plan van aanpak van de Taskforce Batterijbranden. Het Nationaal Recycling Forum is onderdeel van deze Taskforce, samen met BRBS Recycling, NVRD, Stichting OPEN, Stichting Stibat Services, TLN en de Vereniging Afvalbedrijven.
 

NRF over zienswijze op consultatie NRD CMP1

Verwachte ketenaanpak in het Circulaire Materialenplan nog niet te zien in plannen ministerie
 

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten echter nog weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.
 

Global Recycling Day 2022

Op 18 maart is het Global Recycling Day. Deze dag staan we extra stil bij de voordelen van recycling. Door in plaats van primaire grondstoffen, gerecyclede grondstoffen in te zetten, wordt de winning van ertsen en andere natuurlijke hulpbronnen voorkomen. Dat is hard nodig. Primaire grondstoffen zijn niet oneindig voorradig. De winning er van gaat gepaard met veel CO2 uitstoot.

 

Op 17 maart 2022, één dag voor Global Recycling Day, waren de professionals uit de recyclingbranche en beleidsmakers bijeen op het Nationaal Recycling Congres. De boodschap van de sector is helder. Reguleer recyclingstromen als grondstoffen in plaats van afval, zodat we daadwerkelijk circulair kunnen worden. En beloon de bijdrage die de recyclingsector levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. In een panel gesprek met dagvoorzitter Helga van Leur droegen de voorzitters van de organiserende verenigingen deze boodschap uit.

 

Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde Peter Henkens de plannen van het ministerie om 100% circulair te worden. Bijzondere aandacht was er voor het Circulair Materialenplan, de beoogd opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan. De praktijkkennis uit de sector gaat zeker worden betrokken bij het vormgeven van dit nieuwe beleidskader. Het Nationaal Recycling Forum is daar verheugd over, en zal namens de sector deze praktijkkennis inbrengen. Daarbij is het 7-punten plan voor recycling een uitstekende leidraad.

Nationaal Recycling Congres
op 17 maart 2022

De 2e editie van het Nationaal Recycling Congres zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2022.
Dit evenement zal worden gehouden in de Fokker Terminal in Den Haag.

 

Na het succes van de 1e editie van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl volledig in digitale vorm plaatsvond, zal de 2e editie in een hybride jas worden gestoken. 
Een congres met fysieke deelnemers maar tevens digitaal bij te wonen via een ‘live stream’.

 

Met het 1e Circulaire Materialenplan in aantocht als opvolger van milieubeleidsplan LAP3 zullen er voldoende relevante thema’s zijn waar de 4 organisatoren van het Nationaal Recycling Congres een duidelijke visie op hebben.
Daarnaast leent dit evenement zich uitstekend voor de koplopers in de recyclingketen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige recycling te laten zien. 

 

16 december 2021

Coalitieakkoord nog weinig concreet over bevorderen recycling

Het coalitieakkoord  spreekt een grote ambitie uit op het gebied van de klimaatdoelstellingen. Over het bevorderen van de circulaire economie en het stimuleren van recycling is het akkoord helaas wat minder concreet. Het Nationaal Recycling Forum benadrukt dat recycling een grote rol heeft te spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij wijzen het kabinet dan ook graag op de Recyclingwijzer, waarmee invulling wordt gegeven aan de benodigde randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.

 RECYCLING WIJZER

Website nrf.jpg

7-punten plan voor Recycling

Het Nationaal Recycling Forum (NRF) vraagt het ministerie van IenW in haar inbreng voor een Circulair Materialenplan (CMP1) om te voorzien in de noodzakelijke randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling. Het verbreden van de reikwijdte van afvalbeheer in het LAP naar de gehele keten in het CMP biedt hiervoor een uitgelezen kans. Maak circulair ontwerpen de standaard en stimuleer de vraag naar secundaire grondstoffen, dan kunnen van hoogwaardige recyclingstromen ook nieuwe grondstoffen worden gemaakt. 

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). Dat heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief in januari aangekondigd. Het beleid voor veilige en hoogwaardige verwerking van afvalstoffen in Nederland is opgenomen in het LAP3. Circulaire economie vraagt echter niet alleen om goed afvalbeheer aan het eind van de keten. Met het CMP wordt de reikwijdte van het huidige LAP uitgebreid, met meer sturing op grondstoffen en de hogere treden van de afvalhiërarchie. 

Met een brede enquête zijn stakeholders in de gelegenheid gesteld input mee te geven aan het ministerie voor de uitwerking van het CMP. Het NRF vraagt in haar inbreng om met het CMP1 invulling te geven aan de 7 punten uit de NRF recyclingwijzer die dit jaar op Global Recycling Day is gepubliceerd. Hiermee worden de randvoorwaarden gecreëerd voor hoogwaardige recycling. Doordat het CMP1 breder wordt dan het LAP3, dat enkel op het afvalbeheer toeziet, biedt dit een uitgelezen kans om deze punten in het beleid te gaan uitwerken. Immers, veel van de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling moeten door een andere schakel van de keten worden ingevuld. De 7 punten gaan onder meer over circulair ontwerp, focus op de kwaliteit van recyclingstromen, en het stimuleren van de vraag naar gerecyclede grondstoffen. Het NRF vindt het dan ook een goede en noodzakelijke ontwikkeling dat het LAP3 zal worden opgevolgd door het CMP1.

In haar reactie sluit het NRF zich voorts aan bij de inbreng van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG). De FHG vraagt in haar reactie ook aandacht voor een aantal noodzakelijke randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling, met een nadruk op de erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof.

De volledige reactie van het NRF vindt u hier.


De volledige reactie van de FHG vindt u hier.


 

13 juli 2021

GLOBAL RECYCLING DAY 2021 - 1 JAAR NA DATO

Deze week komen drie belangrijke mijlpalen bijeen. Op 16 maart was het precies een jaar geleden dat de ‘intelligente lockdown’ inging en er definitief een streep moest worden gezet door het Nationaal Recycling Congres dat op 18 maart, Global Recycling Day, in de Fokker Terminal zou moeten worden gehouden. Op die dag ging wel het Nationaal Recycling Forum officieel van start op deze website, en later in november en december werd het congres online dubbel en dwars ingehaald.

Op donderdag 18 maart 2021 is het alweer Global Recycling Day, waarin ditmaal de rol van de recyclingindustrie als onderdeel van de essentiële infrastructuur tijdens de Covid19 pandemie centraal staat. Maar tussendoor waren er op 17 maart ook nog eens de Tweede Kamer verkiezingen. Reden te meer om weer bij u aan de bel te trekken. 

De Tweede Kamer-verkiezingen zijn achter de rug, de uitslagen zijn (spoedig definitief) bekend en het formeren kan beginnen. Volgens de NOS-app ‘Ctrl-F’ (waarmee de programma’s van 13 van de maar liefst 37 partijen op het stembiljet met elkaar kunnen worden vergeleken op zoektermen), levert de zoekterm ‘Recycling’ gezamenlijk slechts 15 ‘hits’ bij 6 partijen. Hoewel duurzaamheid, de circulaire economie, klimaatverandering en ‘groen’ herstel na corona hoog op de agenda staan, is Recycling - de circulariteit in de praktijk -  als thema relatief onderbelicht. Dit terwijl de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling nog steeds niet voldoende zijn ingevuld.
 
Dat kan beter! Recycling is immers de zevende grondstof (zie onder). Daarom presenteren het Nationaal Recycling Forum en haar oprichters van FNOI, MRF, NRK Recycling en VHT de Recycling Wijzer. Een plan van aanpak van 7 punten gestoeld op de volgende thema’s:

 1. Circulair ontwerpen

 2. Focus op kwaliteit recyclingstromen

 3. Wegnemen belemmeringen voor hoogwaardige recycling

 4. Stimuleren marktvraag naar gerecyclede grondstoffen

 5. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

 6. Brandpreventie/brandverzekering

 7. Betere samenwerking in de keten

 

Download hier onze proeve voor een regeerakkoord vanuit recycling-oogpunt voor aan de formatietafel:

jko.png
Circulair

CIRCULAIRE MINDSHIFT

Wat nodig is om de ketens te sluiten, is een circulaire mindshift – een omslag in denken – bij beleidsmakers en producenten:
Concreet betekent dit:

 •  ontwerpen met de afdankfase in het achterhoofd 

 • in de afdankfase de producten/materialen te behandelen als grondstof in plaats van afval.

Dit is essentieel om de circulaire economie vorm te kunnen geven, en dat is de kern van onze gezamenlijke boodschap vanuit het Nationaal Recycling Forum
 

CIRCULAIR ONTWERPEN

Producten moeten circulair worden ontworpen zodat wij ze goed kunnen hergebruiken en recyclen.

Tot 80% van de milieu-effecten van een product wordt reeds bepaald in de ontwerpfase. 

Circulair ontwerpen betekent niet alleen ‘Design for Recycling’ maar ook ‘Design with Recycling’.

Alleen door dit te realiseren, kunnen we echt stappen gaan maken richting Circulaire Economie.

STIMULEREN MARKTVRAAG NAAR GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN 

Secundaire grondstoffen concurreren met primaire grondstoffen.

In de regel is dit een oneerlijke concurrentie: milieukosten van de productie van primaire grondstoffen worden niet meegeteld in de berekening van de kosten. Dat moet anders.

 

We moeten dus zo snel mogelijk naar een model, waarin die beprijzing wel plaatsvindt voor niet-gerecyclede grondstoffen, of waarbij de inzet van gerecycled materiaal bij de productie van nieuwe producten wordt verplicht gesteld.

KWALITEIT NAAST KWANTITEIT

Afgelopen jaren zien we onze recyclingstromen steeds meer vervuild raken. Als gevolg van de wijze waarop de doelstellingen uit het VANG-programma zijn geformuleerd focussen gemeenten zich op het verminderen van de hoeveelheid restafval in hun gemeente, en niet op de kwaliteit van recyclingstromen.

 

De enige reden dat wij recyclingstromen (gescheiden) inzamelen, is dat wij deze hoogwaardig kunnen recyclen.

Invoering van systemen als ‘Diftar’ en ‘Omgekeerd Inzamelen’ dragen ertoe bij dat een deel van het restafval verdwijnt in de recyclingstromen. Een steeds grotere fractie is hierdoor niet meer herbruikbaar of recyclebaar. Dat is niet bepaald circulair.

 

Daarom pleit het Nationaal Recycling Forum ervoor de kwaliteit van de recyclingstromen naast kwantiteit tot prioriteit van het gemeentelijk inzamelbeleid te maken.

CIRCULAR ECONOMY PLAN

Het recent door de Europese Commissie gelanceerde ‘Circular Economy Plan’ geeft belangrijke aanknopingspunten voor een stevig circulair beleid. Uitwerking moet echter concreter en directer.

 

Voorbeeld: er wordt een ‘materialenpaspoort’ voorgesteld om circulair ontwerpen te bevorderen.  Zo’n paspoort bevat data over welke materialen in een product zijn verwerkt. Dit is een onnodige omweg. Met een verplichting tot Circulair Ontwerpen bereik je direct en beter resultaat.

 

Ook terugkerende thema’s als ‘circulaire financiering’ en ‘verkopen van diensten’ in plaats van producten raken niet de kern van het circulaire model.

 

Kern van circulariteit is dat producenten een product op de markt brengen dat aan het eind van het productleven weer 100% hoogwaardig kan worden gerecycled. Dan is het irrelevant of dat product was verkocht of eigendom is gebleven van de producent.

VERDERE STAPPEN RICHTING CIRCULARITEIT

Wat is volgens het Nationaal Recycling Forum verder nodig om de ketens te sluiten?

 

 • Betere samenwerking in de keten tussen producenten en recyclingbedrijven. Zeker als het gaat om ‘Circulair Ontwerpen’. Samen met kenniscentra en overheden;

 • Stimuleren van de marktvraag naar gerecyclede producten bijvoorbeeld via maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen;

 • Belonen van de inzet gerecyclede materialen door bijvoorbeeld verlaagd BTW-tarief;

 • Wegnemen belemmeringen voor hoogwaardige recycling: invoeren Einde afval criteria voor alle hoogwaardige schone recyclingstromen. Einde-afval-criteria zonder de administratieve rompslomp die er nu aan vasthangt. Grondstoffenregelgeving ipv afvalstoffenwetgeving.

bottom of page